Sponsoring kan aangevraagd worden door:

 • Verenigingen
 • Buurten
 • Stichtingen
 • Personen (in ander georganiseerd verband).

Criteria sponsorverzoek

 • De activiteit moet een bijdrage leveren aan een sociaal, maatschappelijk belang in de buurt / wijk.
 • Er moeten minimaal 25 personen deelnemen.
 • Het aanvraagformulier sponsoring moet compleet worden ingevuld. Dit kunt u downloaden op de site. In leveren bij de secretaris van het desbetreffende Wijkteam. U kunt het ook digitaal invullen (dit heeft de voorkeur).
 • De aanvraag moet worden ondersteund door minimaal 3 personen.
 • Er dient een begroting te worden toegevoegd.
 • Er bestaat de mogelijkheid om uw aanvraag mondeling toe te lichten tijdens een wijkteamvergadering.
 • Een sponsorverzoek dient minimaal 3 maanden voor de activiteit te worden aangevraagd.

Richtlijnen omtrent sponsoring:

 • Het toegekende bedrag kan variëren, tot een maximum van € 500,-.
 • Bij jaarlijks terugkerende aanvragen van dezelfde aanvrager of voor dezelfde activiteit, kan er een afbouw plaatsvinden van het toegekende bedrag.
 • Jaarlijks terugkerende aanvragen worden steeds opnieuw bekeken en worden in principe maximaal 3 jaar ondersteund.
 • De kosten van eten en drinken komen in principe niet in aanmerking voor sponsoring.
 • Financiële verantwoording dient binnen 1 maand na activiteit te worden afgedragen aan het betreffende Wijkteam.
 • Er kan maximaal 1 aanvraag per jaar per aanvrager worden ingediend.
 • Een Brunssum breed project, brede activiteit (wijkoverstijgend) kan door 1 of meerdere wijkteams gesponsord worden. Ieder Wijkteam bepaald het bedrag/vorm van de sponsoring.
 • De wijkteams behouden zich het recht voor om incidenteel af te wijken van de hierboven gestelde richtlijnen.